En sunn bedrift har friske medarbeidere.

Vi bistår din bedrift med det systematiske HMS-arbeidet.

 

Hensikten med systematisk HMS-arbeid er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Løsningene man kommer frem til skal bidra til å forebygge utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, helse og livsstil. Dette bidrar til verdiskapning for bedriften

 

Risikoanalyse

En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Vi kan bidra til dette arbeidet. Det vil bli utarbeidet en rapport med oversikt over de farer som eksisterer, vurdering av risikoreduserende tiltak, behov for opplæring og kompetanseheving

 

Ergonomi

Vi har spesialkompetanse innen ergonomi. Vi kan utføre kartlegginger/risikovurderinger, arbeidsplassvurderinger, kurs og undervisning innen ergonomi. Ergonomi er tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. God tilrettelegging av arbeidsplasser er med på å forebygge muskel- og skjelettlidelser. Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger/- bevegelser og anledning til variasjon i arbeidet. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte, og hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige

 

Arbeidsplassvurdering

Vi kan i forbindelse med sykefraværsoppfølging utføre en arbeidsplassvurdering av ansatte som er i fare for å bli sykemeldt, delvis sykemeldt, som et ledd i å komme tilbake til jobb, eller hvis ansatte har helseplager forbundet med jobbsituasjon. Arbeidsplassvurderingen tar for seg alle aspekter av den ansattes arbeidssituasjon for å finne løsninger som kan føre til forbedring for den ansatte. For bedrifter som ikke har bedriftshelsetjeneste kan kostandene ved en arbeidsplassvurdering bli dekket av nav. Les mer.

 

Internkontrollsystemer

Vi kan veilede i utvikling og forbedring av bedriftens IK-system. Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler «den som er ansvarlig» for virksomheten. Med dette menes virksomhetens ledelse/eier. Hvem, eller hvilke funksjoner dette kan være, varierer etter hvordan virksomheten er organisert. Selv om internkontroll må utøves på alle nivåer i virksomheten, tilligger hovedansvaret for å sette i gang arbeidet («innføre» internkontroll) og å holde det i gang («utøve» internkontroll) det øverste nivået i virksomheten. Paragrafen presiserer imidlertid at plikten til å innføre og å utøve internkontroll skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og/eller tillitsvalgte der dette finnes.

 

Systemrevisjon

Virksomheter skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Systemrevisjoner er en del av den systematiske overvåkingen. Vi kan bidra i gjennomføringen av revisjonene. Revisjonen utføres ved bruk av spesialtilpasset sjekklister, intervjuer, befaring og verifikasjon. Resultatet av revisjonen vil bidra til implementering av styringssystemer, opplæring og avdekking av forbedringsområder som øker bedriftens HMS prestasjoner